arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Gwarancje BFG

Wysokość gwarancji BFG:

• jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,

• w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

• osób fizycznych,

• osób prawnych,

• jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,

• szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

• Skarbu Państwa,

• instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,

• podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,

• kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

• wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,

• podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Arkusz_informacyjny_dla_deponentow

Sytuacja_ekonomiczno-finansowa_Banku_za_2017r